Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

Hamarosan kezdődik a tanév, a szülőknek meg kell vásárolniuk a szükséges iskolai felszerelést, tanszereket. A Hegyvidéki Önkormányzat az alábbi támogatásokkal nyújt segítséget az iskolakezdéshez, az iskolában fizetendő költségekhez.

Tanévkezdési támogatás

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében önkormányzati támogatásra jogosult az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 67 000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 77 500 forintot. A támogatás a tanuló nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul, és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és még nem töltötte be a 25. életévét.

A támogatás iránti kérelem augusztus 15-e és szeptember 30-a között nyújtható be a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. A támogatás összege tanulónként 12 400 forint.

 

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Ösztöndíjra jogosult az a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, akinek tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén a 4-es átlagot elérte, vagy meghaladta. A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 67 000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 77 500 forintot.

A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, az ösztöndíj havi összege 7200 forint. A kérelmet augusztus 15-e és október 31-e között lehet benyújtani a népjóléti irodában.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet az önkormányzattól a gyermeket nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni. A támogatást az a család igényelheti, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 67 000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 77 500 forintot. A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján állapítja meg az önkormányzat.

Gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása

A támogatás a gyermek egészségi állapotának megőrzése vagy helyreállítása céljából fogszabályozó, hallókészülék, szemüveg, lúdtalpbetét, valamint szupinált lábbeli vásárlásához nyújtható. A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 67 000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 77 500 forintot, valamint a család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.

A támogatás összege a segédeszköz árának 80%-a, de naptári évenként legfeljebb 35 000 forint. A támogatás a közgyógyellátás keretében részben finanszírozott gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, a támogatáson felüli költségek megfizetéséhez is igényelhető.

Fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül fenti ellátások szempontjából: aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek családjában ilyen gyermek él; akit egyedülálló szülő nevel; akinek szülője három vagy több gyermeket nevel; akinek szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között vagy túlzsúfolt lakásban él.

Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj támogatása

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.
A kérelmet augusztus 15-e és szeptember 30-a között kell benyújtani ahhoz, hogy a támogatással csökkentett térítési díjat szeptember 1-jétől meg lehessen állapítani. Az ezt követően benyújtott kérelmek esetében a csökkentett térítési díjat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítja meg az önkormányzat.
A kérelem-formanyomtatványokat a népjóléti irodában ügyfélfogadási időben lehet átvenni, valamint a www.hegyvidek.hu oldalról, a „Támogatás, gondoskodás” menüpontból lehet letölteni. A kitöltött kérelmeket a szükséges mellékletekkel együtt ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban, a népjóléti irodában lehet benyújtani.

Budapest Főváros XII. kerület

Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Népjóléti Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 20–22. II. emelet

Ügyfélfogadás

hétfő: 13.00–17.30

szerda: 8.00–16.00

péntek: 8.00–12.00

Időpontfoglalás: 06-1/224-5915, 06-1/224-5932, 06-1/224-5900/5111, 5146, 5154.