Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Adóigazolvány kiváltása

Az adóigazolvány az APEH által kiállított, bankkártya méretű hivatalos okmány, amely igazolja tulajdonosának adóazonosító jelét, valamint tartalmazza családi és utónevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, a kiállítás keltét. Az ideiglenes igazolványban szerepel az adóigazolvány érvényességi ideje is.

Kötelező a kiváltása, ha a magánszemély valamely okból nem rendelkezik adóigazolvánnyal, az adóigazolványon szereplő adatok nem egyeznek meg a személyazonosításra szolgáló iratokban lévőkkel, illetve megsemmisült, megrongálódott, elveszett vagy ellopták azt. Az igényléshez szükséges ingyenes nyomtatvány személyesen átvehető az APEH ügyfélszolgálatain, vagy letölthető a www.apeh.hu honlapról. Ideiglenes, hatvan napig érvényes adóigazolványt akkor állítanak ki, ha a kérelmen feltüntetett adatok eltérnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatoktól.

A kiállított adóigazolványt 15 napon belül postán küldik ki. A kérelem beadható személyesen, meghatalmazott által és postai úton. Minden esetben be kell mutatni a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet tartalmazó iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya), tizennégy éven aluli igénylő esetén a születési anyakönyvi kivonatot. Személyi adatok változása miatti csere esetén a régi adókártyára is szükség van. Amennyiben az igénylés postai úton történik, mellékelni kell a szükséges iratok fénymásolatát. Az adóigazolványt a kérelmező állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, a jogi személyiség nélküli vállalkozó – vállalkozó magánszemély – székhelye, ennek hiányában (elsőként feltüntetett) telephelye, a jogi személy, illetőleg egyéb szervezet székhelye, ennek hiányában telephelye szerinti APEH-regionális igazgatóságon kell kérni.

Nem kell fi zetni az adóigazolvány első alkalommal történő kiállításáért, illetve ha a korábban kiállított adóigazolványon szereplő adat megváltozott, téves, vagy betelt a megváltozott adat beírására szolgáló rovat. Illetékköteles ugyanakkor az elveszett, megsemmisült, megrongálódott vagy ellopott adóigazolvány pótlása. Ha az adóigazolvány elveszik, vagy eltulajdonítják, azt haladéktalanul be kell jelenteni az APEH ügyfélszolgálatán. Az adóigazolvány valamely más, személyazonosításra alkalmas okirattal együtt igazolja tulajdonosának adóazonosító jelét. Ezért fontos, hogy a személyazonosító adatok változását az adóigazolványon lévő adatok is kövessék.

Az adóigazolvány bemutatásával – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása mellett – adóazonosító jelét mindenki köteles az adóhatóság, valamint az
adózással kapcsolatban adatszolgáltatásra kötelezett szerv számára megismerhetővé tenni.

Az APEH bevonja az adóigazolványt a magánszemély halála esetén, valamint ha a polgár véglegesen elhagyja az országot, és adójának soron kívüli megállapítását kéri. Szintén bevonják a hamis, illetve téves adatok alapján kiállított igazolványt, valamint azt, amelyikben megváltoztak az adatok.

MM