Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kedvező változások a szociális rendeletben

Több kedvező döntés született az idősek és a rászorulók számára az önkormányzati képviselő-testület novemberi ülésén. A közgyógyellátás, az adósságkezelés, valamint a házi segítségnyújtás terén történő változások sok ember életét könnyíthetik meg a következő esztendőkben.

Személyi döntésekkel kezdte munkáját a képviselő-testület a novemberi ülésén. Alakuláskor meghatározták az állandó bizottságok felépítését, létszámát, megválasztották a bizottságok képviselő tagjait, ez alkalommal a nem képviselő (külsős) tagokról döntöttek. Az egészségügyi és szociális bizottság munkájába Horváthné Pongrácz Csilla, dr. Aszódi Gáborné, Herold Viktória és Szabó László Bálint; a környezetvédelmi és közbiztonsági bizottságéba dr. Gidófalvy Dénes, dr. Grundtner András, Tiner György és Lukács Tibor; az oktatási és kulturális bizottságéba Fónagy Istvánné, Marosvári Róbert, Thaisz Miklós és Fekete Éva; a pénzügyi bizottságéba Nemes Tiborné, Szilágyi Gyuláné, Mangel Gyuláné és dr. Nagy Géza; míg a tulajdonosi és városfejlesztési bizottságéba Sütő-Nagy Réka, dr. Gámán Gábor, Lengyel Attiláné és dr. Halmai Katalin kapcsolódik be. A bizottságok képviselő tagjai között egy helycsere történt: dr. Vincze Géza az oktatási és kulturális, míg Püspöki Gábor a tulajdonosi és városfejlesztési bizottságban dolgozik tovább.
Lejár a megbízatása november 30-án az önkormányzat tulajdonában álló HÁGO Házgondnoksági Kft., illetve a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. felügyelő bizottságainak. A testület a HÁGO Kft.-nél Szabó Károlyt, Tamás Lászlót és Bartal Gábort, míg a FÁBER-nél Péchy Lászlót, Lencz Gézát és Kelecsényi Sugárkát választotta meg felügyelő bizottsági tagnak 2010. december 1-jétől 2014. november 30-ig. A MOM Kft. felügyelő bizottságában Berkecz Jánosné lemondása miatt megüresedett helyre Jáky Ildikót választották meg, ugyancsak négy évre.
Váczi János alpolgármester összeférhetetlenségi ok miatt lemondott a Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöki tisztéről. A megüresedett posztra Eördögh Juditot, a Jókai Klub és a Virányosi Közösségi Ház korábbi vezetőjét, a kerület kulturális életének egyik legjobb ismerőjét választotta a testület.
Eredményre vezetett a Zugligeti Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt második pályázat. Az iskola vezetésével a három jelölt közül a képviselők – egyetértve a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményével – dr. Benyák Adriennt bízták meg öt évre (2016. július 31-ig).

Változó feladatkörök a hivatalban

Módosította a testület a 2010. évi költségvetési rendeletét. Pokorni Zoltán polgármester kiegészítése szerint ezt átcsoportosítási feladatok, a normatívák változásai és az időközben szükségessé váló korrekciók indokolták, a módosítás elfogadását Vecsera Jánosné független könyvvizsgáló is javasolta. A főösszegek: kiadás 17 133 634 E Ft, bevétel 13 288 412 E Ft, a tervezett hiány 3 845 222 E Ft.
A képviselő-testület májusi ülésén döntött arról, hogy 1,2 milliárd forint névértéken kötvényt bocsát ki, hogy a jelenleg nyomott ingatlanárak kihasználásával forgalomképes ingatlanok vásárlására legyen lehetőség, amivel többletbevételi forrásokra tehet szert a kerület. A beérkezett banki ajánlatok alapján a testület a Magyarországi Volksbank Zrt.-t bízza meg 4 400 000 EUR névértékű kötvény kibocsátásával és zártkörű forgalomba hozatalával. Dr. Vincze Géza és Sipos Péter aggályainak adott hangot a pénzügyi tranzakciót illetően, mivel nem önkormányzati feladatról és – véleményük szerint – kockázatokat hordozó vállalkozásról van szó.
A polgármester és a pénzügyi iroda vezetője elmondta, hogy ez valóban nem alapfeladat, de több pénzt emésztenek fel az alapfeladatok, mint amennyi az állami normatívákból befolyik, és a kerületnek szüksége van az ingatlanértékesítésekből származó bevételekre. A Hegyvidéki Önkormányzat több szolgáltatást is a törvényi minimumnál magasabb szinten biztosít, amit a kerület lakossága már megszokott – ezt a szintet a jövőben is biztosítani szeretné a kerület vezetése. Az árfolyamkockázatok kezelésére is van mód, a futamidő alatt – a mindenkori viszonyoknak megfelelően – többszöri átváltás is lehetséges a szerződés szerint.
Áttekintve a polgármesteri hivatal felépítését és szervezetét – dr. Tusor Gabriella aljegyző indítványa alapján – egyes feladatkörök, irodák közötti átcsoportosításra tett javaslatot Pokorni Zoltán. Az elfogadott változás szerint a környezetvédelmi feladatokat ezentúl a városgazdálkodási iroda látja el, egyúttal a főépítészi és környezetvédelmi iroda neve városrendezési és főépítészi iroda elnevezésre módosul. A közterület-használati hozzájárulással és a közterületi reklámokkal kapcsolatos feladatokat a városgazdálkodási iroda helyett a városüzemeltetési iroda látja el a jövőben.
A polgármester ismertette az alpolgármesterek feladatkörét is: Fonti Krisztina felügyeli az oktatási és közművelődési irodát, hozzá tartozik az egyházi, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolása is. Kovács Lajos irányítja a városgazdálkodási irodát (jellemzően az utak felújítását, illetve a környezetvédelmi feladatokat), illetve a népjóléti irodát. Váczi János felügyeli a városrendezési és főépítészi, a városüzemeltetési irodát, továbbá a sporttal kapcsolatos ügyeket.

Közgyógyellátás és adósságkezelés

Módosította a képviselő-testület az önkormányzat szociális rendeletét. Az elmúlt két év során több korábban közgyógyellátásra jogosult idős ember kiszorult az ellátásból nyugdíjaik emelkedése miatt, mivel a megállapított összeghatárok nem változtak. A módosítás célja, hogy minél többen visszakerülhessenek az ellátotti körbe, illetve a 75 év felettiek az életkor és jövedelem alapján differenciáltan, minél nagyobb arányban igénybe vehessék a közgyógyellátást. A bérlakásokat bérlők adósságkezelési szolgáltatása keretében az eddigi 60 m2-es határt 65 m2-re emeli meg a rendelet, mivel a kerület sűrűn lakott részében a bérlakások zöme ilyen méretű.
A 2009-ben elfogadott, állatok tartásáról szóló rendeletét, azon belül a kutyák sétáltatásának szabályait is módosította a testület, tisztázva egy félreérthető fogalmazást. Új rendelkezés, hogy többlakásos épület, vagy társasház udvarán az eb póráz nélkül is vezethető, ha ahhoz valamennyi tulajdonostárs előzetesen írásban hozzájárult. A lakbérrendeletként ismert helyi rendeletet is pontosították a képviselők: a korábbitól eltérően nem kötelező, csak lehetőség, hogy az önkormányzat évente egyszer emelheti a lakbérek mértékét.
Módosította a testület az Egyesített Gondozási Központok alapító okiratát. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében használt segélyhívó készülékek számát 45-ről 60-ra emelik, hogy több személyt vonhassanak be a szolgáltatásba.
Még 1996-ban jött létre a Budapest Hegyvidék Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Közalapítvány – a korábban létrehozott Budapest XII. kerületi Egészségalapítvány, a Budapest XII. kerületi Gyermekáldás Közalapítvány, illetve a Budapest XII. kerület Sportjáért Közalapítvány egyesítésével. Már az egyesítés is jel volt – utalt rá a polgármester –, és azóta bebizonyosodott, hogy az alapítvány a gyakorlatban nem működik, nincs mozgás a bankszámláján. A képviselők emiatt kezdeményezik a közalapítvány megszüntetését. Az alapítvány mintegy 14 millió forintos vagyonát az eredeti – sport-, egészségügyi és ifjúsági – célokra lehet felhasználni a képviselő-testületnek történő elszámolási kötelezettséggel.
Májusban döntött a testület a Magyar Zarándokút XII. kerületi nyomvonala kialakításának támogatásáról és ehhez kapcsolódóan a Mátyás király út 53/b alatti ingatlanon zarándokszállás létesítéséről. A zarándokút 34 településen és 4 megye területén halad végig. Az érintett önkormányzatok képviselői november 25-én tartják az Országházban az önkormányzati társulás alakuló ülését és aláírják a társulási okmányt – erre kapott felhatalmazást a polgármester a testülettől.

Sota Rusztaveli tér a „grúz Petőfi” emlékére

Az önkormányzat a grúz nagykövetség kérése alapján javasolja a fővárosi közgyűlésnek, hogy a Kútvölgyi út–Virányos út találkozásánál lévő, eddig névtelen közterületet (magyar helyesírás szerint) Sota Rusztaveli térnek nevezzék el. A „grúzok Petőfijeként” tisztelt költő szobrát – a testület májusi döntése alapján – már felállították a közterületen.
A Bürök utca 77–87. alatti ingatlanegyüttest (a néhai IKV telephelyét) jelenleg a HÁGO Kft. hasznosítja bérlők részére. Mivel az ingatlant a jövőben értékesíteni kívánja a kerület, a helyiségek bérbeadása nehezebbé vált, ezért a testület a korábban megállapított bérleti díjat alacsonyabb mértékben határozta meg.

Hatályon kívül helyeztek két korábbi, 1992-es és 1993-as döntést, amelyben ingatlanértékesítések esetében különféle vételármértékeket határoztak meg. A döntések az önkormányzat hatályos rendeletének szabályaiba ütköznek, ezért vált szükségessé az érvénytelenítésük.
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása következett. A Mátyás király út 53/a ingatlant (ahol zarándokszállás létesül, a Magyar Zarándokút programhoz kapcsolódva) a FÁBER Kft. kapta meg, míg egy Böszörményi úti üzlet- és egy Kiss János altábornagy utcai raktárhelyiséget továbbra is a jelenlegi bérlők használhatnak. A Kútvölgyi út 12. alatti ingatlant (volt óvodaépület) és a Karthauzi közben található ingatlant (volt nővérszálló) versenytárgyaláson értékesítik – döntött a képviselő-testület.
A polgármesteri beszámoló keretében Pokorni Zoltán elmondta, sikeresen zárult az Art Market Budapest kortárs képzőművészetekkel foglalkozó kiállítás és vásár a Nagyenyed utcai Krisztina Palace-ban. Idén is meghirdette az önkormányzat az „Építsünk közösen betlehemet!” programot, amelyre ezúttal 34 csapat jelentkezett. A képviselői bejelentések során Papp Sándor a Böszörményi út–Istenhegyi út sarkán lévő villamosmegálló járdaszigetének balesetveszélyes, illetve a Böszörményi út Kiss János altábornagy és Csörsz utca közötti szakaszának igen rossz állapotára hívta fel a figyelmet. Vincze Géza a megrongált Igazak Fala mielőbbi helyreállítását kérte.

jj.