Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

A_2021-es_ovodai_felveteli_eljarasrendje

A 2021-es óvodai felvétel eljárásrendje

Tisztelt Hegyvidéki Szülők! Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat elsődleges célja, hogy valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést. Ez a fenntartóra – a kerületi magas gyermeklétszámból és az önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek korlátozott számából fakadóan – jelentős feladatot ró.

Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától kötelező, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órát az óvodában tölt. A szülő annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben gyermeke a negyedik életévét betölti, felmentést kérhet a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. A kérelmet a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási kormányhivatalhoz kell benyújtani tárgyév május 25. napjáig.

Az óvodai felvételről, átvételről, illetve az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó önkormányzat bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

Jelentkezés ideje

Az óvodai jelentkezés időpontját a kerület jegyzője írja ki, így az minden óvodában központilag szabályozott és meghirdetett időpontban, a 2021–2022-es nevelési évre 2021. május 3–7. között történik.

 

Jelentkezés rendje

Online jelentkezés

A Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy elektronikus ügyintézési lehetőségekkel, valamint ehhez kapcsolódó online fejlesztésekkel segítse az egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb hivatali ügyintézést. A polgármesteri hivatal által 2016 januárjában bevezetett elektronikus ügyintézési rendszer kiszűri a hibákat, minimalizálja a papíralapú kommunikációt, ezáltal elősegíti a hivatal környezettudatosabb működését. Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány az online rendszeren keresztül közvetlenül kitölthető és beadható.

Az e-ügyintézés regisztrációja: az elektronikus ügyintézés, ezen belül az óvodai jelentkezés online benyújtása is, előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációt az önkormányzat e-ügyintézés portálján, a https://eugyintezes.hegyvidek.hu/ oldalon lehet megkezdeni. Az előzetes regisztrációt elvégző szülőnek ezt követően egyszeri alkalommal be kell fáradnia a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatára, ahol megtörténik a regisztráció véglegesítése a regisztráló szülő személyazonosító okmányainak bemutatásával. Az azonosítás elvégezhető Ügyfélkapu segítségével is, ehhez a regisztráló szülőnek az első belépés alkalmával a „Belépés Magyarország.hu” opciót kell választania. A jogosultsághoz szükséges azonosítást követően a szülő számára nemcsak az óvodai beiratkozás, de az önkormányzat egyéb elektronikusan intézhető ügyei is elérhetővé, elintézhetővé válnak.

 

Elektronikus óvodai jelentkezés

Az óvodai jelentkezés 2021. május 3–7. között lesz elérhető a kerületben életvitelszerűen élő, hegyvidéki lakcímmel rendelkező természetes személyek számára, abban az esetben, ha gyermekük augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.

 

Az óvodai jelentkezés az e-ügyintézési rendszer használatával online történik. Az online jelentkezés feltétele a már korábban részletezett előzetes regisztráció, amely az elektronikus óvodai jelentkezés mellett lehetőséget biztosít a szülőknek a személyes ügyintézés esetén felmerülő sorban állás elkerülésére. Ezenkívül megkönnyíti a későbbi – 2021. őszi – gyermekszállítási várakozási engedély igénylését, a menzakártya ügyintézését, illetve egyéb ügyek esetében is gyorsabb és olcsóbb kapcsolattartást tesz lehetővé a szülő és a hivatal ügyintézője között.

 

Óvodai jelentkezés online folyamata

Az elektronikus jelentkezést a szülő a Hegyvidéki Önkormányzat e-ügyintézés oldalára való belépés után, az óvodai jelentkezés gombra kattintva kezdheti el. Az online űrlap kitöltése során csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, tajkártyáját, illetve lakcímkártyáját elektronikus formában. (Amennyiben szükség van rá, csatolható munkáltatói igazolás, védőnői nyilatkozat, bírósági végzés vagy a másik szülő írásos hozzájárulása a jelentkezéshez. Ez utóbbi dokumentumokat utólag, hiánypótlásként is bekérheti az ügyintéző.)

Lehetőség van a jelentkezést késleltetve elküldeni, azt egy későbbi időpontban folytatni, vagy akár visszavonni. Az űrlap elküldése után az óvodai jelentkezést a rendszer továbbítja a szülő által megjelölt óvoda vezetője felé, aki a gyermek felvételéről döntést hoz. Erről a döntésről a szülő elektronikus formában értesül.

Abban az esetben, ha a gyermek nem tölti be a harmadik életévét augusztus 31-ig, a rendszer nem jelentkezésként, hanem óvodai regisztrációként fogadja be a kérelmet, és erről értesítő e-mailt küld a szülőnek. (Az óvodai regisztráció nem azonos az e-ügyintézés regisztrációjával!)

A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is. Az Nkt. 8. § értelmében a 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a kerületben lakóhellyel vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.

A gyermek óvodai elhelyezésekor – a várható túljelentkezések miatt – nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy minden esetben az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket. A köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik. Ez utóbbi jogosultság másodlagosságot jelent. Az erre vonatkozó jogosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése minden esetben kötelező.

Óvodai felvételt nyerhet a gyermek:

  • körzetes óvodába,
  • szülő által választott óvodába,

- szabad férőhellyel rendelkező önkormányzati fenntartású kerületi óvodába.

A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről – a kerület jegyzője által kijelölt időpontig – az adott intézmény vezetője döntést hoz. Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2021. június 6-ig.

Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy a jelentkezéskor garanciát nem tudunk arra vállalni, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk elhelyezni a gyermeket.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést, a kerület jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézmény vezetője részére kell átadni. A felvételt követően az óvoda által meghatározott időpontban kerül sor a gyermekek beiratkozására.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról, azok elérhetőségéről, az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodáról és annak elérhetőségéről, valamint az óvoda felvételi körzetéről az „Óvodások leszünk” című önkormányzati online kiadványban, az óvodákban kifüggesztett hivatalos hirdetményen és az önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.hu) is tájékozódhatnak.

A tavaszi óvodai jelentkezés időszakát követően az újonnan érkező gyerekek fogadása – szabad férőhely esetén – az óvodai nevelési évben 2021. február végéig, az üres férőhelyek figyelembevételével történik. Az évközi elektronikus óvodai jelentkezés az oktatási és közművelődési irodára nyújtható be, amint a gyermek betöltötte a harmadik életévét.

Az évközi óvodai jelentkezés is az online felületről indítható el 2021. július 1. és 2021. augusztus 31. között – ha a gyermek augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, és valamilyen okból lemaradt a tavaszi jelentkezésről, vagy például a kerületbe költözés esetén –, valamint 2021. szeptember 1. és 2022. február 28. között, amint a gyermek betöltötte a harmadik életévét. (Itt is csak óvodai regisztrációról kap visszajelzést a szülő, amennyiben a jelentkezés időpontjában a gyermek még nincs 3 éves.)

 

További információ

A járványhelyzet miatt, sajnos, nincs lehetőség az óvodai nyílt napok megrendezésére. Azonban fontosnak tartottuk, hogy valamilyen módon pótoljuk az intézmények mindennapjaiba történő bepillantás lehetőségét az óvodaválasztás előtt álló szülők részére, ezért készítettünk minden óvodánkról egy-egy bemutatkozó kisfilmet, amelyet az önkormányzat és a fenntartásában működő óvodák honlapján tekinthetnek meg. A fentieken túl az önkormányzat oktatási és közművelődési irodájának munkatársai (telefonszám: 224-5940), valamint az egyes óvodák vezetői tudnak tájékoztatást adni telefonon vagy e-mailben, a honlapjaikon megadott elérhetőségeken.

Abban az esetben, ha kérdése van a Hegyvidéki Önkormányzat e-ügyintézés portáljához tartozó regisztrációval, belépéssel vagy egyéb ügyintézéssel kapcsolatban, munkatársaink segítségét a +36-1/224-5900-as telefonszámon, az 5916, 5395 vagy 5396-os melléken kérheti.

Pokorni Zoltán polgármester