Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával az idén is havi rendszeres ösztöndíjhoz juthatnak a szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok.

Az „A” típusú pályázatra azok a XII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023–2024-es tanév első félévére jutó ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022–2023-as tanév második félévére a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama az „A” típusú pályázat esetében két egymást követő tanulmányi félév.

A „B” típusú pályázatra azok a XII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, akik

  • a 2022–2023-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
  • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2023–2024-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023–2024-es tanévben ténylegesen megkezdik.

Esetükben az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A Hegyvidéki Önkormányzat által nyújtott ösztöndíj havi összege 10 000 forint, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium havonta – várhatóan 5000 forinttal – kiegészít.

Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos családi vagy szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, tanulni vágyó fiatalok.

A pályázat benyújtása a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER-Bursa rendszer) keresztül történik. Az adatfeltöltést követően kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot a pályázóknak az önkormányzathoz kell benyújtaniuk, a szükséges mellékletekkel együtt.

A pályázati kiírások a www.hegyvidek.hu honlapon tekinthetők meg.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához lehet benyújtani postai úton (cím: 1535 Budapest, Pf. 925. Kérjük, a borítékra írják rá: „Bursa Hungarica 2023”.) A népjóléti iroda telefonszámai: 06-1/224-5932, 06-1/224-5915.

A benyújtási határidő: 2022. november 3.

Az önkormányzat a döntéséről december 6-ig, az EPER Bursa rendszeren keresztül, elektronikusan értesíti a pályázókat.

Az EPER-Bursa Rendszerrel kapcsolatban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyújt felvilágosítást (cím: 1381 Budapest, Pf. 1418., telefonszám: 06-1/550-2700, e-mail: bursa@emet.gov.hu, internet: www.emet.gov.hu).

Pokorni Zoltán polgármester