Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Pályázati felhívás a civil szervezetek 2023. évi közösségfejlesztő programjainak támogatására

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat pályázatot hirdet a 109/2022. (IX. 22.)

képviselő-testületi határozatával elfogadott pályázati felhívás szerint civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására.

 

Forrás: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi költségvetésében kerül biztosításra.

 

Támogatási cél:

Az Önkormányzat Budapest XII. kerületében, a Hegyvidéken 2023. december 31-ig a kerületi lakosoknak szervezendő nyitott, közösségteremtő, közösségfejlesztő tevékenységek, programok támogatására hirdet pályázatot.

 

A pályázók köre:

Pályázni lehet Budapest XII. kerületében aktivitást mutató, tevékenykedő, illetve olyan személyeknek és szervezeteknek, amelyekben a tagok többsége a XII. kerületben él. A pályázaton indulhatnak a XII. kerületben tevékenykedő civil szervezetek, valamint az olyan természetes személyek, akik vállalják, hogy a pályázati cél megvalósítása érdekében legkésőbb a rendezvény időpontjáig egyesületet vagy alapítványt alapítanak, illetve civil társaságot hoznak létre. Ez utóbbi esetben a támogatási szerződés kizárólag a már megalakult, bejegyzett egyesülettel vagy alapítvánnyal, illetve a létrehozott civil társaságban részt vevő természetes személyekkel kerülhet megkötésre.

A pályázatban nem vehetnek részt azok a személyek, illetve szervezetek, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint nem indulhatnak pályázóként, és nem részesülhetnek támogatásban, valamint, akik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem lehetnek a támogatási jogviszonyban kedvezményezettek.

 

A megpályázható összeg:

A pályázat keretösszege: összesen bruttó 10 millió Ft.

Egy pályázó minimum bruttó 50 ezer Ft, maximum bruttó 1 millió Ft pályázati támogatásban részesülhet.

A pályázati összeg felhasználható a támogatási szerződés aláírásának napjától 2023. december 31-ig megrendezett közösségfejlesztő programokra.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon, a jelen pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteréhez címezve a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodájára kell benyújtani (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. fszt. 29. szoba). A pályázatok benyújtására elektronikusan is van lehetőség az oktatas12@hegyvidek.hu e-mail-címen, ebben az esetben az eredeti iratokat aláírva – ahol rendelkezésre áll – pecséttel ellátva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

 

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), valamint letölthető a Hegyvidéki Önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu/pályázatok/önkormányzat által meghirdetett pályázatok).

 

Kötelező mellékletek:

 • Alapítványok és egyesületek esetében:
 • az aláírási címpéldány közjegyző által vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti példánya, valamint a szervezet hatályos létesítő okiratának vagy a működési egyéb alapdokumentumának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolata (amennyiben a szervezet az előző év(ek)ben részesült támogatásban, melynek során ezen dokumentumo(ka)t már benyújtotta, és az azóta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentum(ok) benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére, mentességi nyilatkozat csatolásával – mellőzhető);
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; és érintettség fennállása esetén közzétételi kérelem;
 • nyilatkozat köztartozás-mentességről;
 • nyilatkozat arról, hogy a működésére irányadó jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás ellene nincs folyamatban;
 • nyilatkozat áfa-visszaigénylési jogosultságról;
 • nyilatkozat a 1407/2013/EU rendelet szerinti csekély összegű támogatásokról.

A nyilatkozatokat kitöltve és a szervezet törvényes képviselője által aláírva (aláírás, bélyegző) egy eredeti példányban kérjük benyújtani vagy elektronikusan az eredeti iratokat aláírva, pecséttel ellátva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

 

 • Civil társaságok esetében:
 • a civil társaság hatályos társasági szerződésének másolata (amennyiben a szervezet az előző év(ek)ben részesült támogatásban, melynek során a társasági szerződést már benyújtotta, és az azóta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentum benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére, mentességi nyilatkozat csatolásával – mellőzhető);
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; és érintettség fennállása esetén közzétételi kérelem;
 • nyilatkozat köztartozás-mentességről;
 • nyilatkozat a 1407/2013/EU rendelet szerinti csekély összegű támogatásokról.

A nyilatkozatok a civil szervezetben résztvevő valamennyi természetes személy vonatkozásában kitöltendők, tanúk közreműködésével aláírandók és egy eredeti példányban nyújtandók be, vagy elektronikusan az eredeti iratokat aláírva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

 

 • Természetes személyek esetében:
 • a természetes személyek nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy a pályázati cél megvalósítása érdekében, azt megelőzően civil szervezetet hoznak létre. Természetes személyek pályázatának pozitív elbírálása esetében támogatási szerződés csak abban az esetben köthető, és támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a megalakulást igazoló hivatalos dokumentumokat és a civil szervezetek számára a pályázathoz benyújtandó, jelen pályázati felhívásban megjelölt további mellékleteket a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodájának benyújtották.

A nyilatkozatot a természetes személyek vagy írásban meghatalmazott képviselőjük által, tanúk közreműködésével aláírva egy eredeti példányban kérjük benyújtani vagy elektronikusan az eredeti iratokat aláírva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

 

 • a pályázatot benyújtó magánszemélyekre vonatkozó nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; és érintettség fennállása esetén közzétételi kérelem.

A nyilatkozat valamennyi pályázó természetes személy vonatkozásában kitöltendő és tanúk közreműködésével aláírva benyújtandó egy eredeti példányban vagy elektronikusan az eredeti iratokat aláírva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. október 28.

 

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat egy háromtagú bizottság értékeli, amelynek tagjai a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke és a polgármester által kijelölt két személy. A támogatásról az Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján dönt.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

Az Önkormányzat a benyújtott pályázatok ellenőrzését követően hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót. Ha a pályázó a felszólításnak a megadott határidőig maradéktalanul nem tesz eleget, úgy pályázata érvénytelen, a további eljárásban nem vesz részt.

Az Önkormányzat nem támogat olyan pályázatot, amelynek célja nem egyeztethető össze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakkal vagy a pályázó létesítő okiratában meghatározott céljában foglaltakkal.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben támogatásra érdemes pályázatok a beadási határidőig nem érkeznek be.

 

A csekély összegű támogatásokról:

A támogatás odaítélésének feltétele, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, az Európai Bizottság 1407/2013/EU rendeletével (2013. december 18.) összhangban történjen. Ennek érdekében a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, tehát az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege az előző három pénzügyi évben együttesen nem haladja meg a 200 000 EUR-t.

 

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatott szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

Csak az a szervezet részesülhet támogatásban, amely az előző években a civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására meghirdetett pályázatokon elnyert támogatással a támogatási szerződésben foglaltak szerint az elszámolást teljesítette.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2007. évi CLXXXI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános adat a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott feltételek szerint közzéteszi a pályázat tárgyát és kiíróját, a pályázat benyújtóját, az igényelt összeget, a 8. § szerinti érintettséget, majd a pályázat elbírálását követően törli a támogatást el nem nyert pályázat adatait, vagy közzéteszi az elnyert támogatás összegét, és - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást.

 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, felhasználására és elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

A támogatott a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a támogatási szerződésben meghatározott határidőig. A beszámolót a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodájára kell benyújtani, amely a beszámoló a jogszabályi előírások alapján kerül ellenőrzésre. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott írásban értesítést kap.

 

Jelen pályázati felhívás melléklete: pályázati adatlap, amely a szükséges pályázati mellékletek formanyomtatványát is tartalmazza.

 

A pályázatra és támogatásra vonatkozó egyéb szabályokat a hatályos magyar jogszabályok, így különösen

 • Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

határozzák meg.

Pokorni Zoltán polgármester