Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Pályázati felhívás a XII. kerületi sportszervezetek 2022. évi támogatására

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat pályázatot hirdet a 111/2022. (IX. 22.) képviselő-testületi határozatával elfogadott pályázati felhívás szerint sportszervezetek támogatására. Forrás: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi költségvetésében kerül biztosításra.

 

Támogatási cél:

Az Önkormányzat Budapest XII. kerületében, a Hegyvidéken működő, kerületi lakosok sportolását lehetővé tevő sportszervezetek működésének elősegítésére (terembérletre, sportfelszerelések, eszközök beszerzésére), rendszeres sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására pályázatot hirdet szabadidő-, diák-, illetve tömegsport területen.

 

A pályázók köre:

Budapest XII. kerületében működő sportszervezetek, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, valamint egészségmegőrző testedzési lehetőséget biztosítanak a kerület lakossága számára. Civil szervezetek, alapítványok, melyeket sportszervezetként vettek nyilvántartásba, és a cél szerinti tevékenysége sporttevékenység, valamint sportiskolák, illetve azok a gazdasági társaságok által működtetett csapatok, amelyek nem alkalmaznak hivatásos sportolókat, csak amatőröket.

A pályázatban nem vehetnek részt:

 • azok a személyek, illetve szervezetek, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint nem indulhatnak pályázóként, és nem részesülhetnek támogatásban,
 • valamint, akik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem lehetnek a támogatási jogviszonyban kedvezményezettek,
 • az olyan sportegyesületek, amelyeknek az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben tartozása van.
 • azok a szervezetek, amelyek önkormányzat felé elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig,

 

A megpályázható összeg:

A pályázat keretösszege: összesen bruttó 10 millió Ft.

Egy pályázó minimum bruttó 50 ezer Ft, maximum bruttó 1 millió Ft pályázati támogatásban részesülhet.

A pályázati összeg felhasználható a támogatási szerződés aláírásának napjától 2023. december 31-ig.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon, a jelen pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteréhez címezve a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodájára kell benyújtani (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. fszt. 29. szoba). A pályázatok benyújtására elektronikusan is van lehetőség az oktatas12@hegyvidek.hu e-mail-címen, ebben az esetben az eredeti iratokat aláírva – ahol rendelkezésre áll – pecséttel ellátva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), valamint letölthető a Hegyvidéki Önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu/pályázatok/önkormányzat által meghirdetett pályázatok).

 

Kötelező mellékletek:

 • Alapítványok és egyesületek esetében:
 • az aláírási címpéldány közjegyző által vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti példánya, valamint a szervezet hatályos létesítő okiratának vagy a működési egyéb alapdokumentumának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolata (amennyiben a szervezet az előző év(ek)ben részesült támogatásban, melynek során ezen dokumentumo(ka)t már benyújtotta, és az azóta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentum(ok) benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére, mentességi nyilatkozat csatolásával – mellőzhető);
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; és érintettség fennállása esetén közzétételi kérelem;
 • nyilatkozat köztartozás-mentességről;
 • nyilatkozat arról, hogy a működésére irányadó jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás ellene nincs folyamatban;
 • nyilatkozat áfa-visszaigénylési jogosultságról;
 • nyilatkozat a 1407/2013/EU rendelet szerinti csekély összegű támogatásokról.

A nyilatkozatokat kitöltve és a szervezet törvényes képviselője által aláírva (aláírás, bélyegző) egy eredeti példányban kérjük benyújtani vagy elektronikusan az eredeti iratokat aláírva, pecséttel ellátva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

 

 • Civil társaságok esetében:
 • a civil társaság hatályos társasági szerződésének másolata (amennyiben a szervezet az előző év(ek)ben részesült támogatásban, melynek során a társasági szerződést már benyújtotta, és az azóta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentum benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére, mentességi nyilatkozat csatolásával – mellőzhető);
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; és érintettség fennállása esetén közzétételi kérelem;
 • nyilatkozat köztartozás-mentességről;
 • nyilatkozat a 1407/2013/EU rendelet szerinti csekély összegű támogatásokról.

A nyilatkozatok a civil szervezetben résztvevő valamennyi természetes személy vonatkozásában kitöltendők, tanúk közreműködésével aláírandók és egy eredeti példányban nyújtandók be, vagy elektronikusan az eredeti iratokat aláírva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. november 10.

 

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat egy háromtagú bizottság értékeli, amelynek tagjai a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke és a polgármester által kijelölt két személy. A támogatásról az Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján dönt.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

Az Önkormányzat a benyújtott pályázatok ellenőrzését követően hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót. Ha a pályázó a felszólításnak a megadott határidőig maradéktalanul nem tesz eleget, úgy pályázata érvénytelen, a további eljárásban nem vesz részt.

Az Önkormányzat nem támogat olyan pályázatot, amelynek célja nem egyeztethető össze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakkal vagy a pályázó létesítő okiratában meghatározott céljában foglaltakkal.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben támogatásra érdemes pályázatok a beadási határidőig nem érkeznek be.

 

A csekély összegű támogatásokról:

A támogatás odaítélésének feltétele, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, az Európai Bizottság 1407/2013/EU rendeletével (2013. december 18.) összhangban történjen. Ennek érdekében a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, tehát az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege az előző három pénzügyi évben együttesen nem haladja meg a 200 000 EUR-t.

 

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatott szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2007. évi CLXXXI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános adat a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott feltételek szerint közzéteszi a pályázat tárgyát és kiíróját, a pályázat benyújtóját, az igényelt összeget, a 8. § szerinti érintettséget, majd a pályázat elbírálását követően törli a támogatást el nem nyert pályázat adatait, vagy közzéteszi az elnyert támogatás összegét, és - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást.

 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, felhasználására és elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

A támogatott a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a támogatási szerződésben meghatározott határidőig. A beszámolót a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodájára kell benyújtani, amely a beszámoló a jogszabályi előírások alapján kerül ellenőrzésre. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott írásban értesítést kap.

 

Jelen pályázati felhívás melléklete: pályázati adatlap, amely a szükséges pályázati mellékletek formanyomtatványát is tartalmazza.

 

A pályázatra és támogatásra vonatkozó egyéb szabályokat a hatályos magyar jogszabályok, így különösen

 • Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

határozzák meg.

Pokorni Zoltán polgármester