Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Otthon megöregedni 2024. – pályázati felhívás

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 35/A. §-ában és a képviselő-testület 150/2024. (V. 15.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. h. határozatában foglaltakra tekintettel 2024-ben ismét meghirdeti a 70 éven felüli személyek életfeltételének javítását célzó lakás-akadálymentesítési programját.
A pályázat célja a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők lakásában – önálló életvitelük fenntartása érdekében – akadálymentesítési munkák elvégzése, a költségek teljes vagy részleges átvállalásával, az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében e célra elkülönített előirányzat keretei között.
Az átalakítandó lakások száma függ a lakásonként igényelt munkák költségétől, illetve a pályázatra jelentkezők jövedelmi helyzetétől. A pályáztatással összefüggő teendőket a hegyvidéki polgármesteri hivatal (népjóléti iroda, városfejlesztési iroda), valamint a Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott Hegyvidéki Szociális Központ látja el.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázók köre

A pályázat keretében elvégezhető munkákra 70 éven felüli, XII. kerületi bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok pályázhatnak. Az önkormányzat által nyújtott támogatás az alábbiak szerint alakul.

• Az önkormányzat a munkákat térítésmentesen végzi el, amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

• Az önkormányzat a munkák költségének 50%-át megtéríti, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 200 000 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg a 250 000 Ft-ot.

• Ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 250 000 Ft-ot meghaladja, és a pályázó igényli a munkák önkormányzat által történő tervezését és elvégzését, a költségeket teljes mértékben meg kell fizetnie. (Ebben az esetben a tervezési munkákat az önkormányzat térítésmentesen vállalja.)

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek az alacsonyabb jövedelmű, az egyedül élő, a mozgásukban korlátozott, a szociális alapszolgáltatást igénybe vevő pályázók. A pályázati eljárásban való részvétel feltétele, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó vállalja az önkormányzattal való együttműködést az esetleges sajtómegjelenés során.

Pályázható műszaki átalakítások, támogatott munkák

• Lakáson belül: zuhanyzó kialakítása a fürdőkád kiszerelésével, kapaszkodók felszerelése, burkolatcsere a csúszásmentesség érdekében, mosogató, szekrények áthelyezése, küszöbök megszüntetése stb.

• Lakáson kívül: kertes ház esetében járda kialakítása/javítása; feljáró, korlát kialakítása bejárati ajtóhoz.

Egy lakásra csak egy pályázat nyújtható be. A pályázat a lakás akadálymentes használatának megvalósítását célozza meg, nem igényelhető a lakás műszaki állapotának felújításával, értéknövelésével, karbantartásával kapcsolatos munkákra, még önrész vállalása esetén sem.
A támogatásra még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni. A kivitelezést az önkormányzat által megbízott cég végzi el. (Amennyiben a pályázónak – jövedelme alapján – a kivitelezési munkák költségének 50%-át meg kell fizetnie, módjában áll az önkormányzat kivitelezője helyett egy általa kiválasztott kivitelezővel elvégeztetni a munkát. Ebben az esetben a kivitelező által kiállított számlán részletesen fel kell tüntetni az elvégzett munkákat, továbbá az önkormányzatra jutó költség nem lehet több, mint az önkormányzat által készített árajánlatban szereplő összeg 50%-a.)

A pályázat elkészítésének módja

Pályázni írásban, a pályázati adatlap kitöltésével és az előírt mellékletek benyújtásával lehet. A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról (a www.hegyvidek.hu oldalról, az Önkormányzat menüpontból, a Felhívások, pályázatok közül), továbbá elérhető még:

• a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában (1126 Budapest, Ugocsa utca 11., bejárat a Böszörményi út 14. felől),

• a Hegyvidéki Szociális Központban (1122 Budapest, Városmajor utca 16. fszt. 1.),

• a Németvölgy Gondozási Központban (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 33/b),

• a Hegyvidéki Kulturális Szalonban (1124 Budapest, Törpe utca 2.).

Fenti intézmények munkatársai – szükség esetén – a pályázati adatlap kitöltésében is segítséget nyújtanak.

A pályázati adatlapon kívül benyújtandó további dokumentumok:

• a lakhatás jogcímét igazoló okirat (tulajdoni lap, bérleti szerződés stb.),

• a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelmet bizonyító igazolások.

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag az elbírálást követően nem igényelhető vissza.

A pályázattal kapcsolatban további információ a 06-1/224-5915-ös vagy a 06-1/224-5900/5987-es telefonszámon kérhető.

Határidők:

• A pályázó aláírásával ellátott pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt 2024. augusztus 31-ig lehet 1 példányban benyújtani:

- személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.) vagy a népjóléti irodában (1126 Budapest, Ugocsa utca 11., bejárat a Böszörményi út 14. felől); illetve

- postai úton a XII. kerületi polgármesteri hivatal népjóléti iroda címére: 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. Kérjük, a borítékon tüntessék fel: Otthon megöregedni 2024.

• A benyújtott pályázatok megalapozottságának ellenőrzése a népjóléti iroda és a Hegyvidéki Szociális Központ által történik, majd a városfejlesztési iroda a munkálatokra vonatkozóan pénzügyi tervet készít legkésőbb 2024. október 31-ig.

• A pályázatokat az egészségügyi és szociális bizottság javaslatára – 2024. november 30-ig – a polgármester bírálja el, a pályázat eredményéről a pályázók értesítésére ezt követően kerül sor.

• Az átalakítási munkák elvégzésének végső határideje 2025. november 30.