Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Amit az óvodai felvételről tudni kell

A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24. § értelmében az óvoda a gyermeket hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A Kt. 65. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

Fenti törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, aminek teljesítéséért a szülő a felelős (Kt. 14. §. [2] b. pont).

Hogyan történik a felvétel?
• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik (Kt. 65. § [1] bekezdés).
• Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (módosított 11/1994. [VI. 8.] MKM rendelet 15. §, Kt. 65. § [2] bekezdés).
• A jelenleg bölcsődében elhelyezett, de óvodát igénylő gyermekek felvételi előjegyzése is jelentkezés alapján történik.
• A beíratáskor be kell mutatni a szülő személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját. Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itttartózkodást igazoló okmányt kell bemutatni.
• A jelentkezés időpontja: 2007. május 7–11. A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata fenntartásában működő óvodákba hétfőn, szerdán, pénteken 8–12 óráig, kedden, csütörtökön 14–17 óráig lehet jelentkezni.
• A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.
• Az új gyermekek fogadása a tanév-nevelési év első napjától folyamatosan történik. Az óvodába gyermeket üres férőhely esetén a nevelési év megkezdését követően is fel lehet venni.
• Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. Kerületünkben nemzetiségi (német) nyelven is nevelő óvoda a Normafa Óvoda (Normafa út 30–32.)
• Táplálékallergiás gyermekek óvodai ellátását a Táltos Óvoda (Lejtő út 41.) látja el. A jelentkezéskor gasztroenterológiai szakvélemény bemutatása szükséges.
• A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
• Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Kt. 65. § [2] bekezdés). Az óvodavezető a felvételek lezárásáról – a felvételekről hirdetmény, az elutasításról határozat formájában – értesíti a szülőket 2007. június 8-ig. Az elutasító határozatot a szülőnek meg kell küldeni.
• Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.
• Az első óvodai foglalkozási nap a tanév-nevelési év első napja: 2007. szeptember 3. (hétfő). Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is. A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata fenntartásában működő óvodákról részletes tájékoztató a www.budapesthegyvidek.hu (Polgármesteri Hivatal, Irodák, Oktatási és Közművelődési Iroda, Óvodások leszünk) honlapon található, illetve személyesen vagy telefonon – 224-5940/191 – Réczi Hajnal tanügy- igazgatási ügyintéző, főtanácsos ad felvilágosítást.

Bak Ferenc
az oktatási és közművelődési iroda vezetője