Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Nyereséges évet zárt tavaly az önkormányzat

A képviselők elfogadták a 2007-es költségvetési beszámolót és zárszámadást, amely alapján, a pénzügyi bizottság elnökének összegzése szerint, jól gazdálkodott az önkormányzat. A testület legutóbbi ülésén pozitívan fogadta az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében leírt elképzeléseket.

Az ülés kezdetén Élő Norbert képviselő a 2008. évi költségvetési rendelet módosításának elhalasztását javasolta, mivel – véleménye szerint – az előterjesztés nem felel meg a szervezeti és működési szabályzat előírásainak. Képviselőtársai nem osztották a nézetét, és a meghívó szerinti pontokat fogadták el. Zárt ülésen elsőként a XII. kerületi Hegyvidék Egészségügyi Ellátásáért Díj odaítéléséről, majd szociális tárgyú fellebbezésekről döntöttek. Egy lakásfenntartási és két lakbértámogatási fenntartás elutasítása ügyében nem volt mód jogorvoslatra, az eredeti határozatok maradtak érvényben. Egy személyi változás: a Svábhegy Rendőrőrs parancsnoka Rokolya József százados lett.

JAVULT A KERÜLETI RENDŐRSÉG MUNKÁJA
Fülöp Valter rendőrkapitány beszámolóján részt vett Bozsó Zoltán budapesti főkapitány-helyettes, aki maga is méltatta a kerületi munkát, és jelezte: huszonnégy fővel támogatják majd a kapitányságot. Fülöp Valter elmondta, a felderítési mutatók alapján egy évvel ezelőtt a tizenkilencedik, mára a negyedik helyen áll a XII. kerület budapesti viszonylatban. Három járőrautó teljesít folyamatos szolgálatot, de az önkormányzati járőröző tevékenység is kiemelésre méltó, ami legális plusz kereseti forrást jelent a többletfeladatot vállaló rendőrök számára, miközben a közterületi jelenlét is látványosan nőtt. Továbbra is a betöréses lopás és a gépjárműlopás a leggyakoribb bűncselekményfajta a kerületben, de ezek felderítési számai is egyre kedvezőbbek. 

Az Árkay-díj adományozásáról szóló rendeletet módosította ezután a testület. A jövőben az öttagú bírálóbizottság a javaslatát közvetlenül a polgármesternek nyújtja be, aki dönt a díj adományozásáról. A kerület díszpolgára cím odaítélésében is változás történt: a jövőben nem egy, hanem két díjat is adományozhatnak, ezek között lehet posztumusz elismerés is.

A Budapest Hegyvidék Közrendvédelmi Közalapítvány kuratóriumi tagságából három fő lemondott, egy tag elhunyt, így új tagokat kellett választania a testületnek. A névsor: Mánya István, Váczi János, Papp Sándor és Kósa Gábor. A XII. kerületi Szabadidősport Központ igazgatójának a munkaviszonya május 1-jén közös megegyezéssel megszűnt, a vezetői álláshelyre pályázatot írtak ki.
ÚJ FELÁLLÁS NÉHÁNY INTÉZMÉNYBEN
A 2007. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás tárgyalása során Élő Norbert a pénzügyi bizottság elnökeként hangsúlyozta, hogy jó volt a gazdálkodás, nyereséges évet zárt az önkormányzat. Képviselői hozzászólásában fájlalta, hogy nem költöttek eleget az útfelújításokra. A sportcsarnok építésével kapcsolatos csúszások miatt Élő kötbérigény bejelentését szorgalmazta, valamint úgy vélte, növelni kell az adóhiányok behajtásának hatékonyságát. Végül vagyongazdálkodási koncepció megalkotását sürgette.

Pokorni Zoltán polgármester az adóhátralékokkal kapcsolatos felvetésre reagálva elmondta, hetvenezer határozat született a tárgyban, ami hatszorosa az előző évinek. A testület 18 „igen”, 6 „nem” szavazattal fogadta el a rendeletet, 10 975 741 E Ft kiadási, 14 393 486 E Ft bevételi főösszeggel, míg a helyesbített pénzmaradvány 3 553 673 E Ft.

A 2008. évi költségvetési rendelet módosítására is sor került. Az előterjesztés a korábban prognosztizált 350 milliós intézményfelújítási elképzelést írta le az időközben elkészült tervek alapján. Élő Norbert szerint nem részletezték a tételeket, és hiányoznak az indokok. Pokorni Zoltán elmondta, úgy gondolja, egy költségvetésnek az arányokat, az erőforrásokat kell meghatároznia. A testület ez alkalommal is 18–6–0 szavazati aránnyal fogadta el a rendeletmódosítást.

Módosította a testület az önkormányzat által fenntartott Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria, a Hegyvidék Lapkiadó, a XII. kerületi Szabadidősport Központ, illetve a Gazdasági Ellátó Szolgálat (GESZ) alapító okiratát is. 2008. július 1-jétől a felsorolt intézmények gazdasági feladatait a GESZ látja el, amely jól felkészült szakmai háttérrel rendelkezik, ezért az intézményekben felesleges erre a célra külön-külön gazdasági vezetést és apparátust foglalkoztatni.

TÖBB GYERMEKNEK JUT HELY
A lakások bérletéről és a lakbértámogatásokról szóló rendeletek módosítása során új támogatási formát, a „kiegészítő lakbértámogatást” vezettek be, amelyet az eddigieknél sokkal szélesebb körben vehetnek igénybe a rászorulók. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás biztosítására érvényes szerződése van az önkormányzatnak egy gyermekvédő alapítvánnyal, amelynek keretében olyan gyerekek elhelyezésére van mód, akik átmenetileg ellátás és felügyelet alatt maradtak. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj miatt módosítják a szerződést: a jövőben csak a tényleges igénybevétel alapján fizet az önkormányzat.

Ismét módosítania kellett a testületnek az I., XI. és XII. kerületi önkormányzatok által működtetett Habilitációs Fejlesztő Központ és Intézményfenntartó Társulás alapító okiratát, amelyet ezúttal az államháztartási szakágazati rend változásához igazítottak.

Sok családnak okoz fejfájást a bölcsődei és óvodai férőhelyek szűkös száma. Az önkormányzat ezért együttműködési megállapodást köt a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde fenntartójával, miszerint anyagilag hozzájárul az intézmény bővítési és felújítási munkáihoz, amiért ellenszolgáltatásként huszonöt évig huszonöt óvodai és tizenöt bölcsődei helyet kapnak a kerületi gyerekek. A Zölderdő Óvodával korábban kötött közoktatási megállapodás alapján huszonöt kerületi gyermek normál óvodai, míg húsz gyermek logopédiai óvodai ellátása folyik a Szilágyi Erzsébet fasor alatt működő intézményben. A megállapodás 2009. augusztus 31-ig szól, így a folyamatos, többéves nevelés zökkenőmentes biztosítása érdekében módosítják a megállapodást – annak határidejét 2013. augusztus 31-ig meghosszabbítva.

VÁLTOZTATÁSI TILALOM A FÜLEMILE TÁBORRA
Lelkesen támogatták a képviselők az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, amelyről e lapszámunk 1. oldalán írunk bővebben (minden jelenlévő igennel szavazott az elképzelésekre). Mindössze a nonprofit gazdasági társaság alakításával kapcsolatban fogalmazódtak meg aggályok, így a polgármester felhatalmazást kapott a szükséges intézkedések megtételére.

A szabályozási tervek folyamatosan folyó felülvizsgálata eredményeként három ingatlanegyüttes esetében a változtatási tilalom feloldását, illetve szűkítését határozta el a testület, ugyanakkor – Nádasi Tibor indítványára – a Fülemile úti táborra változtatási tilalmat rendeltek el a képviselők az egyhangú szavazással elfogadott helyi rendeletben.

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvénysértőnek találta az önkormányzat 2007. áprilisi rendeletét a helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról. Mint az a hozzászólások során kiderült, teoretikus, nem pedig gyakorlati kérdésről szól a jogvita. A testület a jegyző érvelése alapján nem értett egyet a törvényességi felhívással. Egy 20 és egy 24 négyzetméteres, Lóránt úti szükséglakás értékesítéséről döntött a képviselő-testület. Egy Agancs úton lévő, a korábbi bérlő halála miatt megüresedett, 19 négyzetméteres, önkormányzati bérlakás bérbeadásáról született a következő döntés – az évi húszlakásos testületi keret terhére.

Salamin András képviselő ezúttal is hangsúlyozta, hogy helyteleníti ezt a módszert, véleménye szerint pályáztatni kellene az igénylőket. A testület ezután egy Krisztina körúti, önkormányzati bérlakásban engedélyezett bérlőtársi jogviszonyt – különös méltánylás alapján – két idős testvér részére. A Beethoven utca 7–9. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek egy részét egy felnőttképzéssel foglalkozó intézmény bérli. A képviselők az ülésen 2014. október 31-ig meghosszabbították a bérleti jogot.

A zömében számadatokról szóló írásos polgármesteri beszámolót szóban csupán a Hegyvidéki Napokra történő meghívással egészítette ki Pokorni Zoltán. Élő Norbert interpellációt nyújtott be, amelyben a Hegyvidéki Bevásárlóközpont értékesítésével kapcsolatos kifogásait hangsúlyozta, különösen nehezményezve a „sietséget” – úgy vélte, hosszabb pályázati idő esetén többen jelentkezhettek volna, és magasabb árat érhettek volna el. A polgármester válasza szerint a hivatal mindenben a hatályos jogszabályok szerint és a pályáztatáskor szokásos módon járt el. A képviselő nem fogadta el a választ, de a testület (15–3–1 arányban) egyetértett Pokorni Zoltánnal.

-jj-