Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Térfigyelő kamerákat helyeznek el a Városmajorban

A kerület csatlakozik az Európai Autómentes Naphoz szeptemberben – erről született elvi döntés az önkormányzati testület legutóbbi ülésén. A képviselők felhatalmazták a polgármestert, kezdjen egyeztetéseket a rendőrséggel és a fővárosi önkormányzat illetékeseivel arról, hogy térfigyelő kamerákat helyezhessenek el a Városmajorban. A bűncselekmények száma és a környékbeli iskolákba járó gyerekek védelme indokolja ezt az intézkedést.

Személyi kérdésekről zárt ülés keretében tárgyalt a képviselő-testület – elsőként intézményvezetői megbízásokról. A Virányos Általános Iskola vezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánították a képviselők, és újabb pályázat kiírása mellett döntöttek. Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes, a jelenlegi igazgató 2009. július 31-ig, a pályázat lebonyolításáig kapott megbízást.

A többi pályázat sikerrel zárult: a Táltos Óvodában a jelenlegi vezető, Borszéki Klára, az Orbánhegyi Óvodában szintén a jelenlegi vezető, Tóth Balázsné, továbbá a Kimbi Óvodában ugyancsak a mostani irányító, Palotai Istvánné kapott megbízást öt évre, 2013. július 31-ig.

Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium eddigi igazgatója, Kovács Kolosné közalkalmazotti jogviszonyát – nyugdíjazása miatt – felmentés címén megszüntette a képviselő-testület, tisztségét 2013. július 31-ig Patkó Lajos, az eddigi igazgatóhelyettes veszi át. A Városmajori Gimnázium vezetői teendőire úgyszintén a jelenlegi igazgató, dr. Szebedy Tas kapott megbízást – a testület 2007. decemberi döntése értelmében tízéves időtartamra, 2018. július 31-ig. A XII. kerületi Szabadidősport Központ vezetésére – a pályázat sikeres lebonyolításáig, de legkésőbb 2009. június 30-ig – Rétai Gábor kapott felhatalmazást. A három budai kerület (I., XI. és XII.) által működtetett Habilitációs Fejlesztő Központ álláshelyére Blanár Csillát javasolta a képviselő-testület öt évre. Végül lakbértámogatás elutasítása ellen benyújtott négy fellebbezés ügyében döntöttek a képviselők – valamennyi esetben az eredeti elutasító határozatot hagyták érvényben. A fellebbezők tájékoztatást kaptak az új forma, a kiegészítő lakbértámogatás megállapításának feltételeiről, a támogatás igénylésének lehetőségéről.

Valóban ráférne a kerületre is egy autómentes nap
Valóban ráférne a kerületre is egy autómentes nap
 

Esélyegyenlőségi program készült
A költségvetési rendelet módosítása kapcsán ezúttal az útépítési fejlesztések részletezését emelte ki Pokorni Zoltán polgármester. Élő Norbert a pénzügyi bizottság elnökeként pozitív képet festett a költségvetés helyzetéről, azonban képviselői hozzászólásában már a vagyon felélését nehezményezte. Nem tudni, lesz-e kötbér a sportcsarnok-beruházás kapcsán – emelte ki, majd felvetette, hogy szeretne információt kapni arról, mire használja a kerület a 2,9 milliárd értékű kötvényt. A költségvetés kapcsán további hiányosságként megjegyezte, nem lát növekedést a bevételi oldalon, s változatlanul lassan haladnak az útfelújítások.

Pokorni Zoltán véleménye szerint nem csökken, hanem nő a kerületi vagyon. Úgy véli, az önkormányzat nem feléli, hanem felhalmozásra, fejlesztésre, a vagyontárgyak értékének megőrzésére fordítja bevételeit. A szavazás során a testület 18 igen, 5 nem, 4 tartózkodás (18–5–4) mellett fogadta el a rendeletet, amely szerint a módosított kiadási főösszeg 17 986 691 E Ft, a bevételi főöszszeg 17 386 691 E Ft, míg a tervezett hiány 600 000 E Ft lett.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítása során a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját kellett ismét szabályozni az áfatörvény 2008. május 1-jei módosítása alapján. A díjak újbóli meghatározása nem növeli a fizetendő személyi térítési díjak mértékét.

Szintén rendeleti formában kellett módosítani nevelési-oktatási intézmények alapító okiratait. A TEÁOR és szakágazati rend 2008. január 1-jei változásai valamennyi intézményben szükségessé tették a tevékenységek átsorolását, illetve néhány helyen a gyermeklétszám és a feladatok megnevezésének módosítását, pontosítását.

A közoktatási törvény előírása alapján a 2004-ben elfogadott Közoktatási Koncepciót a kerület kiegészítette a Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal, amelynek előkészítésében valamennyi intézmény részt vett. Ezt követően, ezzel összhangban, minden iskolának el kell készítenie a saját esélyegyenlőségi programját.

A Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde fenntartójával kötendő együttműködési megállapodást módosította, pontosította ezután a testület, a szülők számára ugyanis nem volt egyértelmű az eredeti döntés a következő évekre vonatkozó önkormányzati támogatást illetően.

Új emléktáblák a kerületben
Hosszas vitát követően döntött arról a testület, hogy a Márvány utca 19. alatti épületben lévő önkormányzati helyiségeket (Mongol étterem és szolárium) a jelenlegi bérlők részére, a Költő utca 8. alatti négy üzlethelyiségből kettőt szintén a jelenlegi bérlők részére, a másik két (jelenleg üres) üzlethelyiséget nyilvános versenytárgyalás útján, míg a Land-Trade Kft.-ben meglévő 38,1%-os önkormányzati tulajdonrészt zárt körű versenytárgyalás útján értékesíti. Élő Norbert szerint a Márvány utcai helyiségeket így elkótyavetyélik, a sétálóutca megvalósulása után kellene viszszatérni erre a kérdésre. Úgy véli, a Költő utcai ingatlanok esetében a műemléki védettség miatt magasabb árat lehetne kérni, a Land-Trade-üzletrész ügyét pedig alaposabb megfontolás után, szeptemberben kellene tárgyalni.

Salamin András szerint is többet érnek az ingatlanok, módosító javaslatában az előterjesztés visszavonását és szeptemberi tárgyalását kérte. A polgármester szerint az előterjesztés korrekt értékbecsléseken alapult. Mint mondta, az üzletrész esetében „mentjük a menthetőt, próbálunk kivonulni egy kockázatos kimenetelű, vitákkal és bírósági perekkel terhelt ügyből”. Az apportként bevitt két ingatlan viszszavételére nincs mód.

A szavazás során a testület 12–15–0 arányban elutasította a módosító javaslatot – ekkor Élő Norbert ügyrendi javaslatában név szerinti szavazást kért. A képviselők többsége (11–15–0) ezzel az indítvánnyal sem értett egyet, s következett a végszavazás, amelyen a képviselő-testület 16–5–5, 16–5–5 és 20–4–3 arányban az eredeti javaslatot fogadta el.

Emléktáblák elhelyezéséről határoztak ezután a képviselők: Zana Albert a Városmajor utca 59. alatti Kós Károly iskola tanulója és cserkésze volt, 1953-ban a kommunista államrend elleni szervezkedésért kivégezték – emléktábláját az iskola épületében állítják fel. Batári Ferenc művészettörténész, a keleti szőnyegek nemzetközileg elismert kutatója emlékére egykori lakóháza, a Hollósy Simon utca 4. falán helyez el táblát az önkormányzat. Végül az egykori Bíró Dániel Ortodox Zsidó Kórház helyén, a Városmajor utca 64. falára kerül még egy tábla az 1945-ben ott végrehajtott tömegmészárlás áldozatainak emlékére.

Környezetvédő autómentes nap az ősszel
A kerület csatlakozott az Európai Mobilitási Hét 2008. évi kartájához, és vállalta, hogy szeptember 22-én autómentes napot rendez. A program keretében olyan ideiglenes és állandó intézkedések indulnak el, amelyek a közösségi, a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítását célozzák – szolgálva ezzel egyúttal a levegőminőséget is. Ezúttal elvi döntés született, a programot később állítják össze.

Egy Győri úti, 36 négyzetméteres, egy szoba-komfortos lakást vehet bérbe két kiskorú gyermekével egy bérlő, aki eddig egy Maros utcai, 24 négyzetméteres, vizes, penészes lakást bérelt. A képviselők egy Nagy Jenő utcai, 56 négyzetméteres lakás határozott idejű bérbeadásáról is döntöttek, illetve három másik (egy Pinty utcai, egy Greguss utcai és egy Győri úti) lakás esetében a bérleti jogot határozatlan időben állapították meg.

Nem járt eredménnyel a Jánoshegyi Erzsébet-kilátó hasznosítására a februári ülésen hozott döntés szerint meghirdetett pályáztatás, az érdeklődők ugyanis sokallták a 250 000 Ft/áfa/hó bérleti díjat, alacsonyabb összeget tartanak reálisnak a szezonális jelleg és a megközelítés nehézkessége miatt. A visszajelzések alapján a testület 100 000 Ft/áfa/hónap mértékre csökkentette a bérleti díjat. A képviselők javasolták, gondolják át a kilátó megközelítésének lehetőségeit (például: iránytaxi, „várbusz”), illetve épüljön be garancia az üzemeltetővel kötendő szerződésbe az építmény állagának megóvása érdekében. Pokorni Zoltán kiemelte, hogy a tervek szerint házasságkötésre is igénybe lehet venni az impozáns helyszínt a jövőben.

A Kálló esperes utca és Hegyalja út találkozásánál lévő borszaküzlet épülete magántulajdon, amely közterületen áll. A tulajdonos kérésére az önkormányzat a tulajdonjogot magához váltja úgy, hogy az értékbe beszámítja a közterület használatáért felhalmozódott használatidíj-tartozást, illetve 2010. júniusig a közterület használatáért fizetendő bérleti díjat.

Kevés a férőhely az óvodákban
Egy alagsori, 48 négyzetméteres helyiséget ad bérbe az önkormányzat a „Nem adom fel” Alapítványnak iroda, raktár céljára a Tartsay Vilmos utcában. Az alapítvány szervezésében megváltozott munkaképességű emberek nyújtanak különböző, a piacon hiányzó vagy nehezen elérhető szolgáltatásokat – mindezzel munkalehetőséget is teremtve nehéz sorsú vagy fogyatékkal élő dolgozóinak.

Ismét üzembe helyezik a Farkasréti (Kis Ferenc) téren a Rácz Aladár út 1. alatt lévő, fővárosi helyi védelem alatt álló és több éve használaton kívüli „Baetzféle” nyilvános illemhelyet. Egy vállalkozó jelentkezett az üzemeltetésre: ígérete szerint az eredeti állapotának megfelelően helyrehozatja a műemlék jellegű építményt, majd úgy működteti, hogy a föld felszíne alatt lesz az illemhely, az épületben pedig egy kis kávézót hoz létre. A szükséges hatósági engedélyek megérkeztek, így a testület is hozzájárult az ötéves bérbeadáshoz.

Térfigyelő kamerák felállítását tartja szükségesnek az önkormányzat a Városmajorban. Az elmúlt években a parkban egyre több súlyos bűncselekményt követtek el, megnőtt a hajléktalanok száma, illetve a környező három iskolában tanuló diákok védelme is indokolja ezt a lépést. A polgármester felhatalmazást kapott a rendőrség és a fővárosi önkormányzat illetékeseivel történő egyeztetésekre.

Szokásos beszámolója keretében Pokorni Zoltán az elsősorban számadatokról szóló írásos anyagból szóbeli kiegészítésként kiemelte Holtságné Csipán Ágnes kitüntetését, aki Eötvös József-díjat vehetett át. Ez az oktatás területén Kossuth-díj szintű elismerés.

Nemsokára kamerák védhetik a városmajori park látogatóit
Nemsokára kamerák védhetik a városmajori park látogatóit

A polgármester elmondta, helyhiány miatt sok bölcsődés és óvodás korban lévő gyermek elhelyezési kérelmét kellett elutasítani. Hangsúlyozta, hogy nehéz döntésekről volt szó, „indokolt és még indokoltabb kérelmek ügyében kellett mérlegelni”. Az önkormányzat megtesz mindent annak érdekében, hogy a férőhelyek számát növelje – igyekeznek minél előbb óvodát kialakítani az Arany János iskola kis épületében, e célból megállapodást kötöttek a Bíró utcai intézménnyel is. „Ezekben a hetekben keressük a lehetséges épületeket, megoldásokat – jövő év szeptemberétől ugyanis újabb száz-százhúsz férőhellyel kell bővítenünk az óvodai és bölcsődei helyek számát, 2010-re pedig minden kerületi lakos igényét ki kell elégítenünk” – mondta Pokorni.

A képviselői bejelentések sorában Nádasi Tibor a régen bezárt Márvány utcai élelmiszerboltra és a környék ellátatlanságára hívta fel ismét a figyelmet; Salamin András javaslatot tett a Napos utca 4. alatti épület helyi védelem alá helyezésére; Halmai Katalin a Városmajor utca 21. alatti ingatlan régóta húzódó tulajdoni helyzetéről érdeklődött, míg Felső Gábor a járda rossz állapotára hívta fel a figyelmet a Dániel út Dániel térhez közeli szakaszán, ahol több komolyabb baleset történt az utóbbi hetekben.

-jj-