Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Helyi támogatások rászorulóknak

A tapasztalatok szerint a főváros és az állam nem nyújt elegendő támogatást a rászorulók számára. Hegyvidék önkormányzata ezért további segélyezési formákkal próbálja megkönnyíteni a lakásfenntartási problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került polgárok mindennapjait.

Száraz tüzelőanyag

Száraz tüzelőanyagra kaphatnak támogatást azok a nagykorú kerületi polgárok, illetve családok, akik, amelyek nem rendelkeznek kellő jövedelemmel ahhoz, hogy a téli időszakban saját erőből elegendő mennyiségű tüzelőanyagot vásároljanak. A támogatás fa- vagy széntüzelésű fűtőberendezések működtetéséhez igényelhető. Nem állapítható meg tüzelőanyag-támogatás, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, valamint ha az egyedül élő kérelmező havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét.

A támogatás iránti kérelem évente két alkalommal – szeptemberben és decemberben – adható be. A támogatás természetben – a tüzelőanyag kiszállításával –, alkalmanként legfeljebb 30 ezer forint értékben nyújtható. A száraz tüzelőanyagot az önkormányzat a kérelem beérkezését követő hónap utolsó napjáig szállíttatja ki.

Helyi_tamogatasok_raszoruloknak 

Lakbértámogatások

A lakbértámogatás feltétele, hogy a bérlő és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, nem rendelkeznek olyan ingatlan és ingó vagyonnal, vagyoni értékű joggal, értékpapírral, amelynek együttes forgalmi éréke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszázszorosát, továbbá tulajdonukban, haszonélvezetükben, bérletükben nincs másik lakás, és nettó összjövedelmük 10%-a kevesebb, mint a fizetendő lakbér összege.

Támogatás az együtt lakó családtagok közül csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek, háztartások számától. Mértéke a bérlőnek és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagjainak az egy főre jutó havi nettó jövedelme alapján változik.

A lakbértámogatást, ha a kérelmet április 30-ig nyújtották be, a tárgyév január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra kell megállapítani. Amennyiben ezt követően, akkor a kérelem benyújtása hónapjának első napjától december 31-ig állapítják meg. A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.

 

Kiegészítő lakbértámogatás

Ezzel a támogatással a szociálisan rászoruló bérlőket segíti az önkormányzat. Jogosultságot azok szerezhetnek, akik számára a lakbér jellegű (lakbér, különszolgáltatások díja), valamint a lakásfenntartási költségek a már meglévő támogatási formák igénybevétele mellett is nehézséget okoznak.

Kiegészítő lakbértámogatásra jogosult a bérlő, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül álló bérlő esetén a két és félszeresét, és nem rendelkezik olyan ingatlan, illetve ingó vagyonnal, vagyoni értékű joggal, értékpapírral, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszázszorosát, valamint nincs másik lakás a tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében. A támogatás további feltétele, hogy a bérlő vagy a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok valamelyike rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, ápolási díjban, adósságkezelésben, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy rokkantsági járadékban részesül, vagy a bérlő gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve nagyszülő, vagy a bérlő és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok életkora meghaladja a 70 évet.

A kiegészítő lakbértámogatás mértéke a bérlőnek és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagjainak az egy főre jutó havi nettó jövedelme alapján változik. A támogatás megállapítása kérelemre történik, amelyet évente meg kell újítani.

Fővárosi lakásrezsi-támogatás

Az idén is rezsitámogatáshoz juthatnak a rossz anyagi körülmények között élő budapestiek. Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációra jogosult az a lakossági fogyasztó, illetve díjfizető, aki közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett, és megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét. Családjában van olyan személy, akinek az illetékes kerületi önkormányzat vagy más szerv a kompenzáció iránti igénylése benyújtásának időpontjáig időskorúak járadékát, vagy rendszeres szociális segélyt, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy a munkanélkülieknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg. Kompenzációt kaphat az is, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez, vagy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 60 000 forint/fő összeget. Szintén támogatásra számíthat a gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő, valamint az is, aki egyedül él, és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 65 000 forint/fő összeget. A megítélt díjkompenzációt a fogyasztó számlajóváírás formájában veheti igénybe, havi összege víz- és csatornaszolgáltatás esetén 650-650, szemétszállítási szolgáltatásnál 500 forint. Az igénylőlapok a kerületi önkormányzatoknál adhatók le, a támogatás az igénylés benyújtását követő hónaptól, de legkorábban 2010. márciustól 2011. februárig jár.

mm.