Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Gepjarmuado

Önkormányzati adóváltozások 2011-ben

Több változás történt 2011. január 1-jétől a Hegyvidéki Önkormányzathoz fizetendő adónemekkel kapcsolatban. Az alábbiakban ezeket foglaljuk össze.

Gépjárműadó

2011-től megváltoztak a súlyos mozgáskorlátozottak adómentességét érintő törvényi rendelkezések. Az elmúlt évben kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott gépjármű-tulajdonos részesülhetett adómentességben, ha a gépjárműadó alanya volt (ha nem volt üzembentartója a járműnek). A jövőben, ha az üzembentartó a súlyos mozgáskorlátozott, akkor ő is kérheti az adómentesség megállapítását. (A kérelem letölthető a www.hegyvidek.eu honlapról.)

Ugyancsak változás az is, hogy a mentesség a súlyos mozgáskorlátozott adóalanyt legfeljebb 13 000 Ft erejéig illeti meg, az azt meghaladó összeget be kell fizetni gépjárműadóként.

Adókötelezettség terheli a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű – hatósági nyilvántartás január 1-jei állapota szerinti – üzembentartóját, illetve ennek hiányában tulajdonosát.

Az adó alapja személyszállító gépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve. Előfordulhat, hogy a nyilvántartásban a teljesítmény kizárólag lóerőben szerepel, ebben az esetben azt kell 1,36-tal osztani

2010. január 1-jétől az adó mértéke a gépjármű korától függően 140 és 345 forint között mozog.

- a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követő 4–7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követő 8–11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követő 12–15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követő 16. és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Az adófizetési kötelezettség használt gépjármű esetében a vásárlást követő év, új jármű esetében az első forgalomba helyezést követő hónap első napján keletkezik.

A gépjárműadót az adóhatóság hatósági adatszolgáltatás alapján állapítja meg kivetéssel.

Az adózónak közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelentenie a változást követő 5 napon belül:

- ha az adófizetési kötelezettsége szünetel (pl. a járművet eltulajdonították),

- ha a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg.

2007. január 1-jétől a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő 1 személygépkocsi mentes az adó alól. Azonban ha a fenti feltétel fennáll, az adóalany akkor is csak abban az esetben mentesül az adó megfizetése alól, ha gépjárművének teljesítménye nem éri el 100 kilowattot, továbbá az nem személytaxiként üzemel.

2011. január 1-jétől az üzembentartó is mentesül a gépjárműadó alól, ha ő a súlyos mozgáskorlátozott. Ugyanezen időponttól az adómentesség 13 000 Ft összeghatárig jár, az e fölötti összeget meg kell fizetni.

Az adóztatási feladatokat magánszemély adóalany esetében a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejegyzett, jogi személy adóalany (ideértve az egyéni vállalkozót is) esetében a közlekedési nyilvántartásba bejegyzett cím szerinti önkormányzati adóhatóság látja el.

Az ügyintézők a fizetendő adóról határozatot küldenek. A következő években az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A 2 darab befizetési csekket az adóigazgatási iroda minden év elején megküldi.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az eladónak az eladástól számított 8 napon belül az adásvételi szerződés benyújtásával kell teljesíteni az okmányiroda felé. A vevő az adásvétel időpontjától számított 15 napon belül köteles bejelenteni (átíratni) a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az okmányirodánál. A nyilvántartás esetleges pontatlanságai az adóigazgatási irodán nem korrigálhatók, így az ilyen esetekben közvetlenül az okmányirodához kell fordulni. Tulajdonosváltozás esetén az egész évi adót annak kell megfizetnie, aki a hatósági nyilvántartás január 1-jei állapota szerint a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például ha egy 2009. évben bekövetkezett tulajdonosváltozást a felek bármelyike csak 2010. évben jelenti be az okmányirodán, akkor a 2009. évben bekövetkező gépjárműeladás ellenére is az eladó fél köteles 2010. december 31-ig a gépjárműadót megfizetni.

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adót ez évtől a fővárosi önkormányzat helyett a Hegyvidéki Önkormányzat működteti. Az adó alapja változatlanul a szállásdíj, mértéke a XII. kerületben 4%.

Magánszemélyek kommunális adója

A képviselő-testület a kisméretű (40 m²-ig) lakások adóját megszüntette január 1-jei hatállyal, s arról is döntött, hogy a 120 m²-t meghaladó méretű lakások után a jövőben az adó mértéke 17 245 Ft/év. A többi lakás adója változatlan maradt.

A magánszemélyek tulajdonában álló telkek kommunális adója ugyancsak megszűnt.

A 26/2006. (XII. 13.) Bp. Hegyv. XII. ker. Ök. rendeletével az önkormányzat 2007. január 1-jei hatállyal bevezette a magánszemélyek kommunális adóját.

A rendelet szerint a kommunális adót annak a magánszemélynek kell megfizetnie, aki január 1-jén

  • lakás vagy üres telek haszonélvezője vagy ennek hiányában a tulajdonosa;
  • 2007. és 2008. években nem magántulajdonú lakás bérleti jogával rendelkezett.

Az adó mértékében lakás esetében a hasznos alapterület a meghatározó.

A rendelet értelmében az éves adó lakásnál 2011. január 1-jétől:

  • 40 m2-t meghaladó, de 80 m2-t meg nem haladó lakás után 9900 Ft/év;
  • 80 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb lakás után 13 900 Ft/év;
  • 120 m2-nél nagyobb lakás esetén 17 245 Ft/év.

Az önkormányzat kedvezményt biztosít a kiskorú gyermeket nevelő adóalanyoknak arra a lakásra, amelyben életvitelszerűen élnek. A kedvezmény a lakás hasznos alapterületéből vonható le:

  • egy gyermekre 20 m2;
  • két gyermekre 40 m2;
  • három vagy annál több gyermek esetén gyermekenként további 12 m2.

A gyermek után járó m2-kedvezményt a lakás hasznos alapterületéből kell levonni, és az így kapott alapterületre megállapítandó adót kell megfizetni. Ha a kedvezmény levonása után a lakásterület 40 m2-nél kevesebb értéket mutat, a lakás adómentessé válik.

A rendelet szerint mentesül az adó megfizetése alól az is, aki rendszeres szociális ellátásban részesül.

A kedvezmény és a mentesség csak arra a lakásra vonatkozik, ahol az adózó életvitelszerűen tartózkodik.

A bejelentés szabályai

Az adóköteles lakással, telekkel rendelkező adóalanynak első ízben a 2007. január 1-jei állapotnak megfelelően 2007. február 28-ig bezárólag kellett bevallást benyújtania. A továbbiakban minden adókötelezettséget érintő változást (ingatlanvétel, -eladás, haszonélvezeti jog keletkezése, megszűnése stb.) az adókötelezettség keletkezésétől, illetve megszűnésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni.

A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha egyébként az adómentességek okai fennállnak.

A bevallás elmulasztása vagy késedelmes teljesítése 200 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A bevallást követően az éves adót az adóhatóság állapítja meg, és a fizetési kötelezettséget határozatban közli az adózóval. A befizetés határideje az első évben a határozatban foglaltak szerint alakul (a határozat jogerőre emelkedését követő 15 nap, illetve szeptember 15-e), a további években pedig március 15., illetve szeptember 15.

Az adó késedelmes megfizetése esetében az adóalany késedelmi pótlékot köteles fizetni.

A kommunális adóból származó bevétel kizárólag a kerületi utak, járdák felújítására, karbantartására, létesítésére használható fel.

Telekadó

Az üres telkeket, valamint az épülettel, építménnyel beépített ingatlanokat – ha az épület, építmény hasznos alapterülete kisebb, mint a telek területe – ez évtől adófizetési kötelezettség terheli. A lakóépülettel beépített telkek esetében csak akkor keletkezik adókötelezettség a telekrészre, ha az egylakásos lakóépületben lévő lakás hasznos alapterülete a 200 m²-t, többlakásos lakóépület esetén pedig a lakás hasznos alapterülete a l50 m²-t meghaladja. Az ennél kisebb méretű lakáshoz tartozó telekrész mentesül az adó alól.

Az adó mértéke: üres telekre 200 Ft/m²/év, épülethez tartozó telekrészre pedig 150 Ft/m²/év.

Az érintett ingatlantulajdonosoknak – minden külön értesítés nélkül!2011. május 31-ig kell bevallást benyújtaniuk az adóhatósághoz.

Építményadó

Az adó mértéke ez évben 1580 Ft/m²/évre módosult.

A főváros kerületei közül utolsóként, 1997. január 1-jétől került bevezetésre helyi adó. A többször módosított 23/1996. (XII. 4.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet alapján a nem lakás céljára szolgáló építmények (gépjárműtároló, iroda, raktár, műhely, üzlet stb.), valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás után négyzetméterenként 2011-től évi 1580 Ft-ot kell fizetni.

A magánszemélyek és a társasházak közös tulajdonában álló garázsok után – 30 m²-ig – 25%-os adókedvezmény vehető igénybe.

Építményadó-bevallást az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

Amennyiben az adózó adókötelezettségének keletkezéséről az adóhatóságot a bevallás benyújtásával nem értesíti, magánszemély adózó esetében 200 000 Ft-ig, más adózó esetében 500 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A bevallás adatai alapján az ügyintézők a fizetendő adóról határozatot küldenek. A következő években az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A két darab befizetési csekket az adóigazgatási iroda minden év elején megküldi.

Az adó késedelmes befizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

Eladást – adásvételi szerződés csatolásával –, valamint egyéb adatváltozást az adóigazgatási irodán kell bejelenteni.

(Forrás: hegyvidek.eu)