Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez


Varoshaza_ter_uj_tenosveny_kiegeszito_lakbertamogatasok

Városháza tér, új tanösvény, kiegészítő lakbértámogatások

Nívós közösségi tér jöhetne létre a polgármesteri hivatal környezetében, vagy akár a Zugligetben, az egykori Lóvasút-végállomásnál is, amennyiben támogatná a főváros a kerület legújabb városrehabilitációs terveit. A hegyvidéki képviselő-testület a pályázati programok mellett a lakbér-támogatási rendszer kiterjesztésével, a parkolási rendelet módosításával, valamint a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével is foglalkozott júniusi ülésén.

„TÉR_KÖZ” címmel pályázatot írt ki a főpolgármesteri hivatal közösségi terek fejlesztését célzó programok támogatására: közterületek komplex megújítására, valamint közösségi célú városrehabilitációs projektekre. A Hegyvidéki Önkormányzat mindkét témában benyújtja pályázatát – erről döntöttek az önkormányzati képviselők júniusi ülésükön.
Az egyik program a Zugligeti úti egykori Lóvasút-végállomás épületéhez kapcsolódó szabadtéri terület közösségi célú fejlesztésére irányul. Itt közparkot alakítanának ki, amelynek legfőbb attrakciója egy lóvasútkocsi lenne. Ebben a vasút fejlődéstörténetét bemutató kiállítás várná a látogatókat. A Lóvasút-végállomástól a Libegőig kiépítenének egy tanösvényt, ahol a kirándulók a környék földrajzi, geológiai jellegzetességeivel ismerkedhetnének meg.Varoshaza_ter_uj_tenosveny_kiegeszito_lakbertamogatasok3
A másik, „Városháza tér” elnevezésű program támogatása esetén megújulna a hegyvidéki polgármesteri hivatal környezete, fejlesztenék a Margaréta park játszóterét, illetve közösségi célra hasznosítanák a Törpe utca 2. alatti, önkormányzati tulajdonú, jelenleg használaton kívüli épületet, amelyet – a Kiss János altábornagy utca érintett szakaszának gyalogoszónává alakításával – összekapcsolnának a polgármesteri hivatal melletti kis térrel.Varoshaza_ter_uj_tenosveny_kiegeszito_lakbertamogatasok2
Pokorni Zoltán a Törpe utca 2. alatti épület tervezett megnyitása kapcsán elmondta: az elképzelések szerint nem új intézményt hoznának létre a házban, hanem a Böszörményi úton működő Kulturális Szalont költöztetnék oda. A polgármester megjegyezte: a tervek megvalósítása attól függ, mire kap támogatást a kerület. Akár az is elképzelhető, hogy a főváros csak egy program valamelyik elemének kivitelezéséhez nyújt majd anyagi segítséget.
A képviselő-testület egy „vis maior” pályázat benyújtásáról is határozott: az önkormányzat a Belügyminisztériumtól kér támogatást a Tamási Áron utcában bekövetkezett támfalszerkezet-törés helyreállítására. A minisztérium maximálisan a költségek 70%-át fedezheti, a hiányzó 30%-ot, 20,6 millió forintot a kerületnek kell állnia.
Szintén döntöttek a képviselők a Városmajor utca 61. alatti, jelenleg a Főkert telephelyeként használt egykori Daun-féle nyaraló 1720-as években épült, megmaradt melléképületének védetté nyilvánításáról. Megszüntették ugyanakkor a Mártonfa utca 4. alatti ingatlan védettségét, ahol már több mint tíz éve nem található épület, s arról dokumentáció sem áll rendelkezésre.
Az Alkotás utca 21. alatti ház homlokzatáról szintén lekerült a védettség, ugyanis a térfalak már annyira eklektikusak ezen a szakaszon, hogy a szakértők nem tartották indokoltnak a védelem további fenntartását. Püspöki Gábor (Párbeszéd Magyarországért Párt) hozzászólásában kiemelte, hogy a közel háromszáz éves városmajori épület védelmét Rácz Miklós építészmérnök és Bognár Gábor művészettörténész kezdeményezte, amiért köszönet illeti őket. Párttársa, Sipos Péter az építészeti értékek eltűnését tette szóvá, ami szerinte elkerülhető lett volna.

Többeknek jár a kiegészítő lakbértámogatás

A 2008-ban bevezetett kiegészítő lakbértámogatás eredeti célja azoknak az önkormányzati lakásokban élő, szociálisan rászoruló bérlőknek a pénzbeli támogatása, akik számára a már meglévő támogatási formák mellett is megélhetési problémákat okoznak a lakbér jellegű és a lakásfenntartási költségek. Az elmúlt években a potenciális rászorulóknak csak egy része kérte a támogatást, ezért az ellátást igénybe vevő kör szélesítése, illetve az ellátás hatékonyságának növelése érdekében az önkormányzat úgy döntött, lazít az igénybevétel feltételrendszerén.
A lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.) számú rendelet módosításával a jövedelmi értékhatárt az öregségi nyugdíjminimum 200%-áról egységesen 250%-ra emelték, a jövedelmi és vagyoni kritériumokon kívül pedig a jogosultság további feltételeit – a más ellátásban való részvételt – eltörölték. A támogatások összegét átlagosan mintegy 10 százalékkal növelték.
További változás, hogy a támogatás folyósítása nem készpénzben történik, hanem a bérlő lakbérszámláján írják jóvá. Ismételt kérelem már nemcsak a meglévő jogosultság lejárta után, hanem 30 nappal előtte is benyújtható, így a kiegészítő lakbértámogatások folyamatossága is biztosíthatóvá vált.
Az előbbiekben említett lakásrendelet módosításával a képviselő-testület a gondnoki bérlakás kategóriáját is megteremtette. E szerint az önkormányzat szerveivel munkaviszonyban álló, gondnoki feladatot ellátó személyek is kaphatnak bérlakást munkaviszonyuk fennállásának időtartamára.
Új, öt évre szóló esélyegyenlőségi programot fogadott el a testület, ami elemzi a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetét, illetve intézkedési tervet határoz meg a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelésére. A program kiemelt céljai közé tartozik, hogy biztosított legyen az egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát 2013. július 1-jétől, az új törvényi előírások alapján, az önkormányzatok helyett az állam látja el. Az év második felében azonban még változatlan formában működik tovább az ellátás a kerületben, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ugyanis a július 1-jétől december 31-ig tartó féléves időszakra feladatellátási szerződést köt az önkormányzattal, amely az eddigiekkel azonos feltételek szerint kap támogatást a jelenleg hatvan készülékkel működő rendszer fenntartásához.

Elengedhetik a kórház betegeinek pótdíját

A parkolási rendelet módosításával lehetővé vált, hogy orvosi igazolás bemutatásával elengedhessék a várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíjat a Szent János Kórház gyógykezeléseire érkező autósoknál. Erre eddig csak a kerületben működő országos gyógyintézetek esetében volt lehetőség.
A képviselők megszavazták, hogy közbiztonsági célból térfigyelő kamerákat helyezzenek ki két kerületi parkban. A Városmajorban, fővárosi finanszírozással, a hamarosan induló parkfejlesztési munkálatok keretében huszonhárom éjjel is látó kamerát helyeznek ki, míg a Gesztenyés kertben, kerületi forrásból, az új Esterházy-szobor közelében telepítenek majd egy készüléket. A rendszer üzemeltetését a Hegyvidéki Közterület-felügyeletre bízzák.
Értékesítésre kijelölték a Fülemile úti, volt napközis tábor területét, miután a Mátyás király úton új tábort alakítottak ki az iskolásoknak. A Pagony utca 29. alatti ingatlant, ahol Tesco élelmiszerüzlet működik, szintén meghirdetik eladásra. Jelenleg az ingatlan része az üzlet melletti játszótér, ezt azonban leválasztanák, hogy a park a jövőben is önkormányzati tulajdonban maradhasson.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az állam nevében ingyenesen átadott két kis értékű ingatlant az önkormányzat részére. Az egyik egy erdőterület a Rácz Aladár köznél, a másik pedig egy földdarabka az Ágnes út mellett, ahol a későbbiekben lakóövezetet kiszolgáló út alakítható ki.
Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy az önkormányzat által alapított Hegyvidék Szabadidősport Kft. üzemeltetőként átvegye a XII. kerületi Szabadidősport Központ ingatlanait és ingóságait, illetve néhány olyan sportcélú területet, amit eddig a Fáber Kft. üzemeltetett. Vincze Géza (MSZP) az intézkedés kapcsán aggodalmát fejezte ki, hogy az új önkormányzati társaság nem tudja majd ellátni számtalan feladatát, a polgármester azonban megnyugtatta: csak a szervezeti forma változik, minden más az eddig megszokott módon, azonban hatékonyabban működik tovább.

Módosították a kerület vagyonrendeletét

Annak érdekében, hogy vagyonkezelői joggal ruházhassák fel a Normafa környékének fejlesztését koordináló, az önkormányzat és az állam által létrehozandó közös céget, a képviselők módosították a kerületi vagyonrendeletet. Sipos Péter képviselő több változtatást is javasolt. Felvetette például, hogy a kezelésbe adott vagyon értékével arányban kérjenek biztosítékot, illetve versenyeztetés nélkül ne köthessenek vagyonkezelői szerződést.
Borsodi Klaudia aljegyező elmondta, hogy törvény teszi lehetővé a versenyeztetés nélküli szerződéskötést, ez azonban mind a célok, mind pedig a szerződők köre tekintetében rendkívül korlátozott keretek között lehetséges, hiszen kizárólag közfeladat ellátására és csakis az államháztartáson belüli szerveket lehet megbízni. Magáncég nem működhet közre, ezért pénzügyi tartalék képzése indokolatlan – az önkormányzat számára leginkább az jelent biztosítékot, hogy rendkívüli felmondással élhet, amennyiben a vagyonkezelő nem tesz eleget a közfeladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségeinek.
Jóváhagyta a testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő egyedi működtetési megállapodástervezeteket. Mint ismeretes, 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek a kerület köznevelési intézményei (általános iskolák, középiskolák, zeneiskola, nevelési tanácsadó), ugyanakkor továbbra is az önkormányzat biztosítja a feladatellátáshoz szükséges személyi (gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő, technikai személyzet) és tárgyi feltételeket.
A kerület számára előnyös módon szabták át a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulással kötött megállapodást. Az új, lakosságszámhoz kötött tagdíjszámítási módszer alapján a Hegyvidék éves hozzájárulása az eddigi 1,2 millióról mintegy 700 ezer forintra csökken.
Hozzájárulásukat adták a képviselők Petress Zsuzsa színművész emléktáblájának elhelyezéséhez, ami a fővárosi önkormányzat közreműködésével kerülne a művésznő egykori lakóháza, a Kiss János altábornagy utca 41. alatti épület homlokzatára. Elfogadták a testületi ülésen a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek új etikai kódexét, emellett arról is döntöttek, hogy az Államreform Operatív Program keretében nyújtsanak be pályázatot szervezetfejlesztési támogatásra. Ennek fő célja, hogy további lehetséges költségcsökkentési, hatékonyságnövelési megoldásokat dolgozzanak ki az önkormányzat számára.
Szintén pályáznának a Hegyvidéken működő, csecsemő- és gyermekkori fejlesztéssel, prevencióval és mozgásterápiával foglalkozó önkormányzati, állami és civilszervezetek, valamint egészségügyi vállalkozások szakmai együttműködésének erősítésére. A kerület konzorciumi partnereként a Dévény Anna Alapítvány venne részt a pályázati program megvalósításában.

z.