Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Hegyvidéki Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával az idén is havi rendszeres ösztöndíjhoz juthatnak a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok.

Az „A” típusú pályázatra azok a XII. kerületi lakóhellyel (állandó bejelentett lakcímmel) rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015–2016. tanév első félévére eső ösztöndíjat már nem folyósítják számára.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014–2015. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A „B” típusú pályázatra azok a XII. kerületi lakóhellyel (állandó bejelentett lakcímmel) rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

- a 2014–2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

- felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,

és a 2015–2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015–2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

A Hegyvidéki Önkormányzat által nyújtott ösztöndíj havi összege 5000 forint, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma legfeljebb ugyanekkora összeggel havonta kiegészíthet. Az ösztöndíj időtartama az „A” típusú pályázat esetében két egymást követő tanulmányi félév, míg a „B” típusú pályázat esetében 3x10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre vonatkozik.

Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Elsősorban azok a hátrányos helyzetű, anyagi körülményeik miatt rászoruló és felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő/folytató hallgatók számíthatnak támogatásra, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (jelenleg 57 000 forintot). Előnyben részesülhet a pályázó, amennyiben szülei elváltak, árva vagy félárva, állami gondozott vagy gyámolt, valamilyen fogyatékossággal él, háztartásának egyik tagja tartósan beteg, rokkant vagy munkanélküli, kollégiumi ellátásban részesül, illetve lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között ingázik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) kell regisztrálniuk magukat a pályázóknak, és személyi, valamint pályázati adataik feltöltését követően az innen kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot kell benyújtaniuk az önkormányzatnál. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázati kiírások a www.hegyvidek.hu honlapon tekinthetők meg.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani postai úton, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25., a borítékra írják rá: „Bursa Hungarica 2015”). A benyújtási határidő: 2014. november 7.

Az önkormányzat december 19-ig hozza nyilvánosságra a pályázat eredményét, döntéséről az EPER-Bursa rendszeren keresztül, elektronikusan értesíti a pályázókat.

A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerrel kapcsolatos kérdésekkel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz fordulhatnak az érdeklődők (1381 Budapest, Pf.: 1418, telefon: 795-5600, e-mail: bursa@emet.gov.hu, internet: www.emet.gov.hu).

Pokorni Zoltán polgármester