Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról,valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról

Névjegyzék és értesítő

A választásra jogosult polgárokról központi névjegyzék készül.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik minden Magyarország területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar és európai uniós állampolgár, illetőleg a magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személy.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán választó az, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, valamely nemzetiséghez tartozik, és e nemzetiséghez tartozását a kérelemben megvallja. Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet. A nemzetiségi névjegyzékbe vételre irányuló kérelem benyújtásának határideje: 2014. szeptember 26. 16.00. A kérelem elküldhető postai úton vagy online, az ügyfélkapun keresztül, illetőleg leadható személyesen a hegyvidéki polgármesteri hivatalban (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. alagsor 3.).
A választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak abban az esetben ad helyt, ha a választópolgár kérelemben szereplő adatai pontosan kerültek kitöltésre, és megegyeznek a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartási adataival.
A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről a választási iroda határozatot hoz, amiről a kérelmezőt értesíti a kérelemben megadott módon (e-mail, fax), továbbá postai úton lakcímén, és amennyiben kéri, úgy a kérelmező által megjelölt tartózkodási címén is levélben.
Azon választópolgárok részére, akik legkésőbb 2014. augusztus 15-én szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda értesítőt küld a névjegyzékbe történt felvételről 2014. augusztus 25-ig postai úton. Az értesítő felvilágosítást tartalmaz a szavazás időpontjáról, a szavazóhelyiség címéről és a választással kapcsolatos egyéb tudnivalókról.
Ha a választópolgár nem kapja meg az értesítőt, az megsemmisül vagy elvész, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

Fogyatékkal élők

A fogyatékossággal élő választópolgárok választójoguk gyakorlása segítése érdekében a helyi választási irodán előterjesztett kérelemben kérhetik Braille-írással készült értesítő megküldését, könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését, Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, illetve akadálymentes szavazókörbe történő felvételt, továbbá mozgóurna biztosítását.

Mozgóurna-igénylés

Mozgóurna-igénylést az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában gátolt, és állapotánál fogva nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. Mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik. A kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig kell benyújtani ahhoz a helyi választási irodához, amelynek névjegyzékében szerepel, avagy a választás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.

Átjelentkezés iránti kérelem

Aki lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy melyik település önkormányzatának (a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti önkormányzat) megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától.

Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek 2014. június 23. napjáig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12. napjáig tart.
A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig. A kérelmet ugyanezen időpontig lehet módosítani vagy visszavonni. Kérjük, hogy az átjelentkezési kérelmek benyújtását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatokra.

Külföldön élő választópolgárok

Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten történő szavazást.

*

A névjegyzékkel, az átjelentkezéssel, illetve a mozgóurnával kapcsolatos ügyintézésre a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjánál (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. alagsor 3. szoba, telefon: 224-5985) munkaidőben van lehetőség.
További információk a Nemzeti Választási Irodánál (www.valasztas.hu) kérhetők.

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella

a Helyi Választási Iroda vezetője